Říční 261 742 45 Fulnek CZ +420 731047827; +420 731047821 rocksteel@rocksteel.cz CZ


Zpracování osobních údajů

INFORMACE OBCHODNÍM PARTNERŮM O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

Správce : ROCKSTEEL s.r.o., se sídlem Říční 261, 742 45 Fulnek,
IČ 28612698, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 34720, dále jen „Správce.“

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Není stanoven.

Účel a právní základ pro zpracování : Právním základem a účelem zpracování osobních údajů je plnění zákonných povinností Správce jako smluvní strany, plynoucích z daňových a bezpečnostních předpisů a dále povinností plynoucích z plnění smluvní povinností mezi Správcem obchodním partnerem a uplatňování právních nároků.

Kategorie příjemců osobních údajů : Orgány veřejné moci, zdravotní a komerční pojišťovny auditorská společnost.

Doba uložení : Nejdéle po dobu určenou zákonem nebo jiným obecně závazným předpisem nebo vnitřním předpisem Správce k archivaci údajů.

Subjekt údajů je oprávněn : Požadovat od Správce přístup k osobním údajům, opravu osobních údajů, výmaz nesprávných osobních údajů nebo těch údajů, u kterých uplynula doba zpracování, požadovat omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování a požadovat přenositelnost osobních údajů.

Právo odvolat souhlas se zpracování : Pokud je zpracování založeno na souhlasu subjektu osobních údajů a nikoliv na zákonné povinnosti zpracování, je subjekt údajů oprávněn odvolat svůj souhlas se zpracováním.

Právo na stížnost : Subjekt údajů je oprávněn podat stížnost o dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.

Povaha požadavku na poskytnutí osobních údajů : Poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem Správce. Jejich neposkytnutí nebo neposkytnutí může mít za následek neuzavření smlouvy, ukončení smluvního vztahu nebo vymáhání poskytnutí osobního údaje v rozsahu nezbytném pro plnění povinnosti Správce.

Automatické rozhodování a profilování : Neprovádí se.

Zpracování a ochrana osobních údajů jsou co do bližšího vymezení práv a povinností Správce upraveny ve směrnici Správce o ochraně osobních údajů, řídí se touto směrnicí a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Ve Fulneku dne 1. 7. 2022